×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

คู่มือการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Guide for GREEN YOUTH)

01 ตุลาคม 2564
75
ผู้แต่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / คู่มือ
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
ตุลาคม 2021
ครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่ 3 ปี 2021
วันที่พิมพ์
-
โรงพิมพ์
บริษัท เอพี ไอที โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท ส.พิจิตรการพิมพ์ จำกัด
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กองส่งเสริมและเผยแพร่
URL e-book