×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

การประเมินความเสี่ยงในการรับสัมผัสสารอินทรีย์อันตรายอุบัติใหม่ของประขาชนจากแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค บริเวณพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

26 พฤศจิกายน 2562
38
ผู้แต่ง
-
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / รายงานการวิจัย
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
พฤศจิกายน 2019
ครั้งที่พิมพ์
-
วันที่พิมพ์
26 พฤศจิกายน 2562
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
URL e-book
-