×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ประสิทธิภาพในการบำบัดเชื้อจุลินทรีย์ของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในประเทศไทยเพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภาคการเกษตร

23 ธันวาคม 2562
63
ผู้แต่ง
-
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / รายงานการวิจัย
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
ธันวาคม 2019
ครั้งที่พิมพ์
-
วันที่พิมพ์
23 ธันวาคม 2562
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
URL e-book
-