×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาประสิทธิภาพของระบบ Biological Activated Carbon ร่วมกับ Membrane Micro Filtration ในการบำบัดน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

01 ตุลาคม 2561
41
ผู้แต่ง
-
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / รายงานการวิจัย
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
มกราคม 2562
ครั้งที่พิมพ์
-
วันที่พิมพ์
01 ตุลาคม 2561
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
URL e-book
-