ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เลือกระบบที่ต้องการเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กรอกข้อมูลการลงทะเบียน และรอรับผลการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์
สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมออนไลน์ (E-Learning)
โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school)
มหิงสาสายสืบ
มหิงสาสายสืบปฐมวัย
ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)
จดทะเบียนบุคคลและองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs)
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.)
โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green hotel)
สถานประกอบการที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)
สำนักงานสีเขียว (Green office)
ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green restaurant)
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ศาสนสถานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green religion)