Loading map...

ค้นหาโรงเรียนอีโคสคูล

กราฟแสดงผลข้อมูล

ตารางแสดงผลข้อมูล

# ปี ชื่อโรงเรียน ภาค จังหวัด สังกัด
1 2007 โรงเรียนบ้านน้ำมิน เหนือ พะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
2 2007 โรงเรียนบ้านท่าขาม ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
3 2007 โรงเรียนเมืองกระบี่ ใต้ กระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
4 2013 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กลาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
5 2020 ทดสอบ กลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)